HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 12 2018

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo khoa học các cựu học viên, nghiên cứu sinh LIA
Hà Nội, 1-2/12/2018

Hội nghị, hội thảo
Arithmetic Geometry and de Rham Theory
Hanoi, 03/12/2018 – 06/12/2018

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Uniform continuity of a product of real functions
Báo cáo viên: Gerald Beer (California State University Los Angeles)

Xêmina Xác suất và thống kê
Clustering using projection
Báo cáo viên: Tung Pham (Univ. Melbourne and Vietnam National University of Science)

Xêmina Hình học đại số
Regular singular theory
Báo cáo viên GS. TSKH Phùng Hồ Hải

Xêmina Liên phòng, Trường Viện
Bài giảng về Giải tích biến phân, Quy hoạch toán học, Điều khiển tối ưu
Thời gian: 9:30-11:30, 10/12/2018

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Relations in the maximal pro- quotients of absolute Galois groups
Báo cáo viên: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras I
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Bài giảng viện
BICMR-IMH Colloquium in Mathematics
Friday, December 14, 2018

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 3)
Báo cáo viên TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
The Ekeland variational principle
Báo cáo viên: Trương Xuân Đức Hà

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp (Viện Toán học)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras II
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Dynamical Graph for Disease Spreading
Người trình bày: Nguyễn Ngọc Doanh (Đại học Thủy Lợi)

Xêmina Hình học tính toán
Giới thiệu về bao lồi trực giao của một tập hợp hữu hạn điểm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Bài giảng viện
Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 3)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert's basis theorem in infinite dimensional rings (Phần 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Xêmina Hình học giải tích
Groupoid algebras III
Báo cáo viên: Nguyễn Quang Lộc

Tháng 11 2018

Xêmina Phương trình vi phân
On the dispersive PDEs and nonlinear Schroedinger type equations
Báo cáo viên: Lương Thái Hưng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The quickhull algorithm for determining the convex hull of a finite set of discs in plane
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Regularity of symbolic powers of monomial ideals
Báo cáo viên: Trần Nam Trung (Viện Toán)

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras III
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
Almost sure central limit limit theorem
Báo cáo viên: Phạm Việt Hùng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học đại số
Descent theory
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Quy tắc suy diễn hợp thành trong Logic mờ bức tranh và ứng dụng
Báo cáo viên: Phạm Văn Hải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
The quickhull algorithm for determining the convex hull of a finite set of discs in plane
Báo cáo viên: Nguyễn Kiều Linh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of Linear and Integer Programming and the stability of the Castelnuovo-Mumford regularity
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Lý thuyết Đồ thị và Ứng dụng"
Hà Nội, 15 – 16/11/2018

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras IV
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
LAN property for the drift parameter of ergodic diffusions with jumps from discrete observations
Báo cáo viên: Trần Ngọc Khuê

Xêmina Hình học đại số
Descent theory (part 2)
Báo cáo viên: TS Nguyễn Tất Thắng

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Geoffrion
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Asymptotic behavior of Linear and Integer Programming and the stability of the Castelnuovo-Mumford regularity (Phần 2)
Báo cáo viên: Lê Tuấn Hoa

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras V
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Xác suất và thống kê
$\Phi$-entropy inequalities and asymmetric covariance estimates for convex measures
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Hoàng

Xêmina Phương trình vi phân
On regularity of weak solutions for thenavier-stokes equations in general domains
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the finiteness of cohomology of algebraic groups over perfect fields
Báo cáo viên: GS Nguyễn Quốc Thắng (Viện Toán học)

Xêmina Hình học giải tích
Leavitt path algebras VI
Báo cáo viên: Trần Giang Nam

Xêmina Hình học đại số
Grothendieck's existence theorem in formal geometry (part 2)
Báo cáo viên: Phạm Thanh Tâm

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày