HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 8 2017

Xêmina Hình học tính toán
MIP-based approaches for robust storage loading problems with stacking constraints
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina Hình học tính toán
A Military Path Planning Algorithm Using Visualization and Dynamic GIS
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Tháng 7 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite commutative chain rings and their applications
Người báo cáo: Đinh Q. Hải (Kent State University)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Immersions and embeddings of small covers and quasitoric manifolds
Người báo cáo: Djordje Baralic (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

Xêmina Hình học tính toán
A new approach for computing shortest gentle paths on terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Hình học tính toán
A new approach for computing shortest gentle paths on terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Tháng 6 2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Ứng dụng của lý thuyết đồ thị trong một số bài toán thực tế
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc - Đại học Bách Khoa Hà nội

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Harmonic sums and polylogarithms at non-positive multi-indices
Người báo cáo: Ngô Quốc Hoàn (Đại học Hải Phòng)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Xêmina Hình học tính toán
Quickhull Algorithm for Finding the Convex Hull of Circles
Người bào cáo: Nguyễn Kiều Linh

Bài giảng viện
Convexity in symplectic geometry and integrable Hamiltonian systems
Người báo cáo: GS. Nguyễn Tiến Dũng, Univ. Paul-Sabatier, Toulouse, France.

Xêmina Phương trình vi phân
Introduction to statistical learning theory
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Hoài

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
Nevanlinna theory and Diophantine approximation
Tuần Châu, Quảng Ninh, June 22-25, 2017

Xêmina liên phòng Đại số, Hình học và Lý thuyết số
Periods & Elliptic Billiards
Người báo cáo: Gisbert Wüstholz (ETH Zürich)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Báo cáo tổng quan luận án tiến sĩ "The Optimal Value Function and Solution Map in Some Parametric Optimization Problems"
Người báo cáo: Dương Việt An

Tháng 5 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Xêmina Trung tâm đào tạo
Hàm điều hòa
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite-time stability of linear positive singular systems with time delay
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Sáu

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
A note on Cartan’s second main theorem for holomorphic curve intersecting hypersurface
Người báo cáo: Nguyễn Văn Thìn

Xêmina Xác suất và thống kê
Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
On the performance of approximating longest path
Speaker: Tran Vinh Duc

Xêmina Phương trình vi phân
On a mathematical modelling of Lithium/air batteries
Speaker: Nguyen Thuong Huyen

Xêmina Hình học tính toán
Finding Shortest Paths Through a Sequence of Adjacent Triangles by the Method of Orienting Curves
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Differential stability of a class of convex optimal control problems
Người báo cáo: Dương Thị Việt An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Torsion on abelian varieties
Người báo cáo: Sinnou David (Université Pierre et Marie Curie)

Xêmina Xác suất và thống kê
Iterated random functions systems
Người báo cáo: GS Marc Peigne

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo gặp gỡ Toán học 2017
Vĩnh Phúc, 20-21/5, 2017

Hội nghị, hội thảo
Fundamental group schemes in Arithmetic Geometry
Tuan Chau, Quang Ninh, 21-25, May, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Delay-dependent stability and stabilization of 2D positive Markov jump systems with delay
Người báo cáo: Lê Văn Hiện

Xêmina Phương trình vi phân
Multiple solutions to boundary value problems for semilinear elliptic equations
Speaker: Duong Trong Luyen

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Đối ngẫu Tannaka trên vành định giá rời rạc và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Bài giảng viện
D-modules and $p$-curvature
Người báo cáo: Prof. H. Esnault, Freie Univ. Berlin, Germany

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Đối ngẫu Tannaka trên vành định giá rời rạc và ứng dụng
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Finding shortest gentle paths on a land surface
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Tháng 4 2017

Xêmina Phương trình vi phân
Nonlinear waves in dispersive partial differential equations
Người báo cáo: Sylvie Benzoni-Gavage (Institute Camille Jordan, Lyon 1 University)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về một số đường cong có thành phần bất khả quy giống thấp
Người báo cáo: Nguyễn Thị Ngọc Diệp (ĐH Vinh)

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On Some Generalized Polyhedral Convex Constructions
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina Hình học tính toán
Phương pháp bao lồi tăng dần tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn
Người báo cáo: Hoàng Văn Đông

Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới