HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

12 Tháng 3 2018 - 18 Tháng 3 2018

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Xêmina Phương trình vi phân
Multilevel approximation of parametric and stochastic PDEs
Báo cáo viên: Đinh Dũng

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Iwahori-Hecke and Yokonuma-Hecke algebras
Báo cáo viên: Prof. Ivan Marin (Université d'Amiens)

Xêmina Giải tích
Sobolev–Lorentz spaces
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

Xêmina Hình học và Tô-pô
Arrangements of hypersurfaces, purity, and formality
Báo cáo viên: Clement Dupont (Montpellier)

Hội nghị, hội thảo
IMH-SEAMS school 2018 "Hyperplane Arrangements"
Hanoi, March 05 – March 16, 2018

12 Tháng 3 2018 - 18 Tháng 3 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày