HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 9 2017 - 10 Tháng 9 2017

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Ubiquity of the weak Lefschetz property
Người báo cáo: Rosa M. Miró-Roig (University of Barcelona)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Sandpiles and graph polynomial
Người báo cáo: Kevin Perrot (Université Aix- Marseille)

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

04 Tháng 9 2017 - 10 Tháng 9 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới