HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 9 2017 - 10 Tháng 9 2017

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Tối ưu và điều khiển
On the global strong solutions to the Navier-Stokes equations equations with large input data
Người báo cáo: Bùi Trọng Kiên

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Robust solutions to storage loading problems under uncertainty
Người báo cáo: Lê Xuân Thanh

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Ubiquity of the weak Lefschetz property
Người báo cáo: Rosa M. Miró-Roig (University of Barcelona)

Xêmina Hình học tính toán
Tìm đường ít dốc ngắn nhất xấp xỉ giữa hai điểm trên địa hình
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Sandpiles and graph polynomial
Người báo cáo: Kevin Perrot (Université Aix- Marseille)

Hội nghị, hội thảo
International School and Workshop on Commutative Algebra
Ho Chi Minh City, September 5-8, 2017

04 Tháng 9 2017 - 10 Tháng 9 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới