Phòng Xác suất và thống kê

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.


5/5/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC
Hội thảo quốc tế về chương trình GLOBE


Từ 8:00 – 18:00

07-18/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00 hằng ngày.

06/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế Vietnam Data Cube

8h00 – 18:00

05/03/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Trường quốc tế: các phát triển gần đây trong lĩnh vực động lực học ngẫu nhiên và giải tịch ngẫu nhiên

Từ 8:00 – 18:00.

26/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học,

Hội nghị: Nevanlinna theory and Complex geometry in Honor of Lê Văn Thiêm’s Centenảy

Từ 8:00 – 18:00

02/02/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

8h00 – 18:00

31/01/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2017

15h00-17h00


 

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2
09/05/18, Hội nghị, hội thảo:
Taiwan-Vietnam Workshop on Mathematics
17/05/18, Hội nghị, hội thảo:
International Workshop “Control and Optimization Problems” (COOP2018)
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới