Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

23-26/10/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Hình học Đại số Đông Á


Từ 8:00 – 18:00

18-20/09/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới,

Hội thảo quốc tế về Ăn mòn và bảo vệ vật liệu CPM 2018

Từ 8:00 – 18:00.

29/6/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tổ chức
chương trình Spaceday


Từ 8:00 – 18:00.

18/5/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC
Tổ chức ngày hội Spaceday

Từ 8:00 – 18:00

08-11/05/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo về CMDA

Từ 8:00 – 18:00


5/5/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC
Hội thảo quốc tế về chương trình GLOBE


Từ 8:00 – 18:00

II. Nhà A5

Xem chi tiết lịch sử dụng phòng tại đây.

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới