Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6VNSC

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

27-28/11/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Vật lý

8h-17h


21/10/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6


13h-17h


18/10/2019


Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC


8h-17h

14/10/2019