Phòng Giải tích số và Tính toán Khoa học

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

25/4/2019

Hội trường tầng 23-A6

VNSC

8:00-12:00


22/03/2019

Hội trường tầng 23-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

 


8:00-12:00

01/03/2019

Hội trường tầng 23-A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện

8:00-12:00

20-21/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về tổng hợp ứng dụng vệ tinh SAR băng X

Từ 8:00 – 18:00.

18-19/02/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội thảo quốc tế về hệ thống chia sẻ dữ liệu vệ tinh SAR Data Cube

Từ 8:00 – 18:00.

25/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tường thuật buổi phóng vệ tinh MicroDragon

Từ 8:00 – 18:00.

16/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 1


 

 

II. Nhà A5

Xin chi tiết

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới