Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường


I. Nhà A6

 Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

25/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00.

18/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Tường thuật buổi phóng vệ tinh MicroDragon

Từ 8:00 – 18:00.

16/01/2019

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Kỹ thuật Nhiệt đới

Hội nghị Tổng kết năm 2018

Từ 8:00 – 18:00

28/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị tổng kết và Đại hội viên chức 2018


Từ 8:00 – 18:00

26/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

VNSC

Từ 8:00 – 18:00.

21/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Bài giảng Viện (GS Koblitz)


Từ 8:00 – 18:00

14-17/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị Toán học Việt - Trung


Từ 8:00 – 18:00

10-12/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Vật lý

Hội nghị Quốc tế

Từ 8:00 – 18:00

03-06/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học QT Hình học -Đại số


Từ 8:00 – 18:00

01-02/12/2018

Hội trường tầng 2,3 - A6

Viện Toán học

Hội nghị học viên sau đại học (Chướng trình HTQT LIA)


Từ 8:00 – 18:00

 

 

II. Nhà A5

 

 

LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới