Quy định, quy chế chung

 

Chủ đề

Văn bản

Trích yếu nội dung

1.       Tổ chức, bộ máy

 


Quyết định
1258/QĐ-VHL

Ngày 13/7/2017

Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Quyết định

    308/QĐ-VHL
    Ngày 5/3/2018

 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

 

Quyết định

307/QĐ-VHL
Ngày 5/3/2018

Về việc thành lập Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học

 

Quyết định
QĐ 298/QĐ-VHL,
Ngày 02-03-2018

 Ban hành quy định tạm thời quản lý các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

1119/VHL-TCCB

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Các biểu mẫu

 

NĐ số 54/2016/NĐ-CP
Ngày 14/6/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học học và công nghệ công lập

 

Quyết định
201/QĐ-VHL
ngày 25/2/2013

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Toán học

 

Thông tư:
01/2017/TT-BKHCN
Ngày 12/1/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Nghị định:
43/2006/NĐ – CP

Ngày 25/4/2006

 

Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm:

Thông tư số 113/2007/TT-BTC

Thông tư 71/2006/TT – BTC

Tệp đính kèm
41839_TT113BTC1
41842_TT113BTC4
41840_TT113BTC2
41841_TT113BTC3


Công văn

2273/VHL-KHTC
Ngày 3/11/2017

 Việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Nghị định:
115/2005/NĐ-CP

Ngày 5/9/2005

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

2.      Tài chính – kế toán

 

Công văn:
728/VHL-KHTC

Ngày 26/4/2016

Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC

 

Quyết định:
QĐ1076/VHL
Ngày 30/6/2015

Định mức hệ số công lao động cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN và chi quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Viện Hàn lâm.

Kinh phí

  Thông tư liên tịch:
   27/2015/TTLT-
   BTC-BKHCN
   Ngày 30/12/2015

 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Thông tư liên tịch:
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
   

Ngày 22/4/2015

Xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN.

Xem thêm QĐ 1266/VHL-KHTC Ngày 30/6/2015 Lập dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KHCN theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Xem thêm Thông tư liên tịch:
44/2007/TTLT/BTC- BKHCN
  Ngày 07/05/2007 (Quy định cũ)

Thông tư liên tịch

121/2014/TTLT

BTC-BKHCN

Ngày 25/8/2014

Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên.

Thông tư liên tịch:
93/2006/TTLT
BTC- BKHCN

Ngày 04/10/2006 

Thực hiện khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ.

Công tác  phí và tổ  chức hội nghị, hội thảo

   Thông tư
   40/2017/TT-BTC
    Ngày 28/4/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Thông tư:
102/2012/TT-BTC

Ngày 21/6/2012

Chế độ công tác phí cho cán bộ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài.

Thông tư:

97/2010/TT-BTC

Ngày 06/7/2010

Chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị.

Thông tư:
01/2010/TT-BTC

Ngày 06/1/2010

Chi đón tiếp khách nước ngoài và  tiếp khách trong nước; Chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế.

 

Thông tư:
81/2006/TT–BTC

Ngày 06/09/2006

Chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách

Phí và lệ phí

Nghị định:
49/2010/NĐ-CP

 Ngày 14/5/2010

 

Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Pháp lệnh:
38/2001/PL-UBTVQH10

Ngày 28/1/2001

Pháp lệnh về phí và lệ phí.

3. Hợp tác quốc tế

 

Quyết định

2230/QĐ-VHL

Ngày 24/10/2017

Ban hành Quy định xây dựng và quản lý Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về KH & CN cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

Phụ lục download: tại đây

 


Quyết định:

333/QĐ-VHL
Ngày 4/3/2013

 Xây dựng và quản lý nhiệm vụ Hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ cấp VHL

Phụ lục download: tại đây

Hộ chiếu, công vụ

Thông tư
03/2016/TT-BNG
ngày 30/6/2016

Hướng dẫn về việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ,

4.  Cán bộ, chế độ, chính sách

 


Quyết định số:
QĐ1776/VHL
Ngày 08/10/2018

Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP của Viện HLKHCNVN

Thôi việc và thủ tục nghỉ hưu

Nghị định
46/2010/NĐ-CP
Ngày 27/4/2010

Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Luật Lao động

Luật số:
10/2012/QH13

Ngày 1/5/2013

Luật Lao động.


Xem thêm: Nghị đinh

05/2015/NĐ-CP Ngày 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Luật:
58/2010/QH12

Ngày 15/11/2010

Luật Viên chức năm 2010.

Nâng bậc lương

Thông tư:
08/2013/TT-BNV 

Ngày 31/7/2013

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và người lao động. 

 

Thông tư
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày 6/11/2015

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức dạnh nghề nghiệp đối với viên chức dạy trong các cơ sở đào tạo đại học công lập

Luật bảo hiểm xã hội

Luật số
58/2014/QH13

Luật bảo hiểm xã hội

 

Thông tư
01/2016/TT-BLĐTBXH
Ngày 18/2/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

Công văn

Số 1779/VHL-TCCB

Công văn của VHL về việc xét đặc cách bổ nhiệm hạng II

Mã số phân hạng viên chức

Thông tư

24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV

Ngày 1/10/2014

Mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

 

CV số 932/VHL-TCCB
Ngày 15/5/2017

Công văn xét đặc cách bổ nhiệm chức danh NC khoa học và chức danh công nghệ hạng I không qua thi thăng hạng

 

Quyết định

2472/QĐ-BKHCN

Ngày 31/8/2016

Ban hành chương trình bồi dưỡng chức danh Nghiên cứu khoa học: NCVC (hạng II)

Quyết định

2473/QĐ-BKHCN

Ngày 31/8/2016

Ban hành chương trình bồi dưỡng chức danh Nghiên cứu khoa học: NCV (hạng III)

Quyết định

2471/QĐ-BKHCN

Ngày 31/8/2016

Ban hành chương trình bồi dưỡng chức danh Nghiên cứu khoa học: NCVCC (hạng I)

Bổ nhiệm, bãi miễn phụ cấp kế toán

Thông tư liên tịch:
50/2005/TTLT-BTC-BNV

Ngày 15/6/2005

Tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Luật Thuế thu nhập cá nhân

Luật Thuế thu nhập cá nhân:

04/2007/QH12

Ngày 21/11/2007

 

 

 

 

 

 

Xem  thêm

Nghị định
65/2013/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

 Xem thêm:

Thông tư

TT 111/2013/TT-BTC Ngày 15/8/2013 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Kéo dài thời gian công tác

Nghị định

40/2014/NĐ-CP

Ngày 12/5/2015

Quy định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

Xem thêm

Quy định sửa đổi kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu với cán bộ nghiên cứu VTH (Quyết định số 216QĐ-VTH, ngày 15/9/2015)

Quy định kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu với cán bộ nghiên cứu VTH  (Quyết định số 333/QĐ-VTH, ngày 1/12/2014)

 

CV số:

1275/VHL-TCCB

Ngày 20/6/2017

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học

Xem thêm

  • Công văn 1858/BKHCN-TCCB ngày 9/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN.
  • Phụ lục kèm theo

Thi nâng ngạch

QĐ1642/QĐBNV
Ngày 23/6/2016

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016

5. Tuyển dụng, tinh giản biên chế

Tinh giảm biên chế

Nghị định:

108/2014/NĐ-CP

Ngày 20/11/2014

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế

 

Thông tư:
01/2015/TTLT-BNV-BTC

Ngày 14/4/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Tuyển dụng và quản lý viên chức

Công văn
1849/VHL-TCCB
Ngày 14/9/2016

Nghị định:
29/2012/NĐ-CP

Ngày 12/6/2012

 

 

 

 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức

 

Sử dụng, tuyển dụng và quản lý viên chức.

Xem Thông tư:

15/2012/TT-BNV Ngày  25/12/2012 Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc  và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

 Xem Thông tư:

16/2012/TT-BNV

Ngày 28/12/2012 Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Xem thêm

6. Chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

 

Quyết định

37/2018/QD-TTg

Ngày 31/8/2018

Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Bổ nhiệm, miễn nhiệm GS, PGS

Quyết định:
20/2012/QĐ-TTg

Ngày 27/4/2012

Một số điều của Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

 

Quyết định:

174/2008/QĐ-TTg

Ngày 31/12/2008

Tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

7.      Đào tạo

Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

Quyết định

    308/QĐ-VHL
    Ngày 5/3/2018

 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học

 

Quyết định

307/QĐ-VHL
Ngày 5/3/2018

 

Về việc thành lập Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học trực thuộc Viện Toán học

Hợp tác đào tạo

Thỏa thuận hợp tác về đào tạo với Đại học Thăng Long

 

Học viện KH&CN

Quyết định:
2051/QĐ-VHL

 Ngày 29/12/2014

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học Viện Khoa học và Công nghệ.

Quyết định:
1691/QĐ-TTg

Ngày 22/9/2014

Thành lập Học viện Khoa học Công thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt  Nam

Đính chính:

QĐ 70/2014

Chế độ giảng viên

Thông tư:
47/2014/TT-BGDĐT

Ngày 31/12/2014

 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

 

Quyết định
QĐ1057/QĐ-BGĐT
Ngày 21/3/2018

Quyết định về việc chuyển đổi tên và mã số các ngành đào tạo Tiến sĩ của VTH theo Thông tư 25/2017/TT-BGDĐT

Quy chế Đào tạo

 

  Quyết đinh
  51/QĐ-VTH,
  Ngày 05/03/2018

Ban hành Quy chế tào đạo tiến sĩ

Thông tư
25/2017/TT-BGDĐT
Ngày 10/10/2017

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

Thông tư
08/2017/TT-BGDĐT

   Ngày 4/4/2017

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

Nghị định
 141/2013/NĐ-CP
Ngày 24/10/2013

Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học

 Thông tư
 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày 6/11/2015

Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương chức dạnh nghề nghiệp đối với viên chức dạy trong các cơ sở đào tạo đại học công lập


    Quyết định:
   4257/QĐ-BGDĐT

   Ngày 9/10/2015


Chương trình đào tạo tiến sĩ toán học xuất sắc.

   Thông tư:
   05/2012/TT-BGDĐT,

   Ngày 15/2/2012

Sửa đổi, bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ.

Quyết định:
911/QĐ-TTg

Ngày 17/6/2011

Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020

Thông tư:
35/2012/TT-BGDĐT

Ngày 12/10/2012

Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg

Quyết định:

1131/QĐ ĐHTN

Ngày 30/7/2014

Quy chế đào tạo Thạc sĩ Đại học Thái Nguyên

Thông tư:
04/2012/TT-BGDĐT

Ngày  15/02/2012

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư:
57/2011/TT-BGDĐT
Ngày 02/12/2011

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Thông tư:
10/2009/TT-BGDĐT,

Ngày 7/5/2009

 

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ.

Xem thêm:

Quy chế đào tạo nghiên cứu sinh (Viện Toán học).

Thông tư:

15/2014/TT-BGDĐT
Ngày 15/5/2014

Ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ

Thông tư:
10/2011/TT-BGD ĐT,

Ngày 28/2/2011

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem thêm:

Quyết định:

223/QĐ-VTH

Ngày 8/8/2014

Quy chế đào tạo Thạc sĩ

Quy chế đào tạo cao học (Viện Toán học).

Quyết định:

Số 545

Ngày 3/11/1978

Giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho một số Viện trực thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

8.      Hoạt động khoa học


Quyết định số
1786/QĐ-VHL
ngày 10/10/2018

 Ban hành kèm theo QĐ này Quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN độc lập cấp Viện HLKHCNVN

Quyết định số
1779/QĐ-VHL
Ngày 8/10/2018

Ban hành Quy định quản lý các đề tài, nhiệm vụ, dự án do Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN được ủy quyền phê duyệt và nghiệm thu

Quyết định số

1777/QĐ-VHL

Ngày 08/10/2018

Ban hành Quy định quản lý các đề tài KHCN độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN dành cho cán bộ KH trẻ

Phụ lục kèm theo

Quyết định số
1548/QĐ-VHL
Ngày 28/08/2018

Ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện.

Phụ lục quyết định 1548


QĐ 2756 QĐVHL
Ngày 25/12/2017

 Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Chương trình hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp.

Phụ lục kèm theo: download tại đây


QĐ 2703 QĐ-VHL

Ngày 20/10/2017

Ban hành quy định quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

 

QĐ2316/QĐVHL
ngày 7/11/2017

Ban hành Quy định Quản lý đề tài Khoa học và công nghệ độc lập cấp VHLKHCNVN dành cho cán bộ trẻ.

Mẫu phụ lục

 


Thông tư:
TT90/2017/TT-BTC

Ngày 30/8/2017

Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

 

1119/VHL-TCCB

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 54/2016/NĐ-CP

Các biểu mẫu

 

NĐ số 54/2016/NĐ-CP
Ngày 14/6/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học học và công nghệ công lập

 

Thông tư:
01/2017/TT-BKHCN
Ngày 12/1/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 54/2016/NĐ-CP.

Quỹ Nafosted

Thông tư:
09/2015/TT-BKHCN 

Ngày 15/5/2015

 

Quy định tài trợ dự hội thảo, thực tập nước ngoài, nghiên cứu sau Tiến sĩ, ... của Quỹ Phát triển khoa học và Công nghệ Quốc gia.

Xem Phụ lục thông tư  Phụ lục

Thông tư:

40/2014/TT-BKHCN

Ngày 18/12/2014

Quy định về điều kiện có thể đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất và tiềm năng để Quỹ xem xét tài trợ.

Phụ lục

Thông tư:
37/2014/TT-BKHCN

 

Quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ 

Nghị định:
23/2014/NĐ-CP

 

 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.

Thông tư liên tịch:
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
   

Ngày 22/4/2015

Xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Các tạp chí ngành Toán được Quỹ chấp thuận (theo QĐ 31/HĐQL ngày 31/3/2016)

Các tạp chí ngành Toán được Quỹ chấp thuận

Quản lý đề tài KHCN

Quyết định:
1499/QĐ-VHL

Ngày 1/10/2014

 

Quản lý các đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp VHLKH&CNVN dành cho cán bộ trẻ

Phụ lục 1
Phụ lục 2
Phụ lục 3

 

Quyết định
1820/QĐ-VHL

Ngày 25/8/2017

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Quyết định

1781/VHL

Ngày 21/8/2017

Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên cấp Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam

Hoạt động Tạp chí KHCN

Quyết định:

1524/QĐ-VHL

Ngày 11/9/2015

Quy chế tổ chức và Họat động của các Tạp chí KH và CN của Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam

Luật Khoa học và Công nghệ

Luật số:

29/2013/QH13

Luật khoa học và công nghệ

Luật số 29/2013/QH13 của Quốc hội: Luật khoa học và công nghệ.

Tổ chức hội nghị hội thảo

Quyết định:
76/2010/QĐ-TTg

Ngày 30/11/2010

Tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.

Xử lý chậm tiến độ nhiệm vụ kHCN

Quyết định

992/QĐ-VHL
Ngày 06/06/2017

Ban hành quy định xử lý chậm tiến độ, không hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ và các nhiệm vụ khác tại Viện Hàn lâm KHCNVN

Đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH

Thông tư
88/2017/TT-BTC
Ngày 22/08/2017

Hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

9.      Thi đua, khen thưởng

Quyết định
QĐ1349/VHL
Ngày 16/07/2018

Ban hành kèm theo  QĐ ngày Quy chế xét tặng kỷ niệm chương của Viện HLKHCNVN

Quyết định
QĐ1348/VHL
Ngày 16/07/2018

Ban hành kèm theo QĐ này Quy chế xét khen thưởng đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài của Viện HLKHCNVN

Quyết định
QĐ1347/VHL
Ngày 16/07/2018

Ban hành kèm theo QĐ này Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp thuộc Viện HLKHCNVN

 

Quyết định
QĐ1346/VHL
Nngày 16/07/2018

 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện HLKHCNVN

Luật Thi đua khen thưởng

Thông tư:

07/2014/TT-BNV

Ngày 29/8/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP

Thông tư:
71/2011/TT-BTC

Ngày 24/5/2011

Hướng dẫn thi đua, khen thưởng theo nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

Thông tư:
02/2011/TT-BNV

Ngày 24/1/2011

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP.

Nghị định:
42/2010/NĐ-CP

Ngày15/4/2010

 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 Luật số: 15/2003/QH11

Luật số:
47/2005/QH11

 

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Chỉ thị
02/CT-VHL
Ngày 17/6/2016

Phát động phong trào thi đua thực hiện chỉ thị số 18/CT-TTG ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

284/QĐ-VHL

Ngày 13/3/2015

Quy chế Thi đua, khen thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Kế hoạch
1727/KH-VHL

Ngày 12/9/2014

Thực hiện chỉ thị 34-CT/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới thi đua, khen thưởng

10.      Văn thư, lưu trữ

Quản lý văn bản

 

Thông tư:
01/2011/TT-BNV

Ngày 19/ 1/2011

 

Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

 Phụ lục.

Công văn:
425/VTLTNN-NVTW

Ngày 18/7/2005

 Quản lý văn bản đi, văn bản đến.

    11. Luật Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng

 

Luật số 27/2012/QH13

 Ngày 23//11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

     Nghị định:

   59/2013/NĐ-CP

   Ngày 17/06/2013

 

 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Luật số

01/2007/QH12

Ngày 4/8/2007

Sửa đổi, bổ xung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Nghị định:

120/2006/NĐ-CP

Ngày 20/10/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng.

Luật:

55/2005/QH11

Ngày 29/ 11/2005


Luật Phòng, chống tham nhũng

    12. Luật đấu thầu

 

 

Nghị định số
63/2014/NĐ-CP
Ngày 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

    13. Quỹ Simons

 

 

Quyết định
271/QĐ-VTH
Ngày 17/9/2018

Ban hành Quy định Hoạt động của Chương trình tài trợ nghiên cứu theo mục tiêu của Quỹ Simons cho Viện Toán học

    14. Sử dụng thiết bị, tài sản công

 

 

Quyết định
58/2015/QĐ-TTg
Ngày 17/11/2015

Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

LAST_UPDATED2