HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 10 2023

Xêmina Dự án nghiên cứu khoa học công nghệ Hàm zeta, giá trị zeta và những chủ đề liên quan
The local fundamental group of pinched curves and co-commutative Hopf algebras
Speaker: Phùng Hồ Hải (Institute of Mathematics - VAST)

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

01 Tháng 10 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày