HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 11 2023

Hội nghị, hội thảo
Bài toán Moment và các vấn đề liên quan
Hà Nội, 01/11/2023

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularity Invariants of Plurisubharmonic Functions
Speaker: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học)

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Xêmina Xác suất và thống kê
Estimation of Shannon Differential Entropy with Applications: An Extensive Review
Người báo cáo: Prof. Mbanefo Madukaife (Univ. of Nigeria)

Hội nghị, hội thảo
International school and workshop on “Hopf Algebras and Aplications”
Hanoi, October 23-November 3, 2023

Xêmina Liên phòng Giải tích số và Tính toán khoa học - Tối ưu và Điều khiển
Collocation-variational approaches for solving differential-algebraic and integral-algebraic equations
Speaker: Prof. M. Bulatov

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Singularity Invariants of Plurisubharmonic Functions (Part 2)
Speaker: GS. TSKH. Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Edge ideals of oriented weighted graphs
Speaker: Trần Nam Trung (Institute of Mathematics, VAST).

Bảo vệ luận án Tiến sĩ
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Trương Thị Hiền
Nghiên cứu sinh: Trương Thị Hiền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Higher Kahler differentials and higher Jacobian ideals
Speaker: PGS. TS. Lê Quý Thường (ĐHKHTN-QĐHQG Hà Nội)

Hội nghị, hội thảo
Lý thuyết Hodge trên đặc số dương
Xuân Hòa, 17-18/11/2023

Hội nghị, hội thảo
Lý thuyết Hodge trên đặc số dương
Xuân Hòa, 17-18/11/2023

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Greatest Common Divisor of Shifted Fibonacci Numbers and Shifted Lucas Numbers
Speaker: TS. Lưu Bá Thắng (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
About computer regularizations of divergent polyzetas.
Speaker: Professor Vincel Hoang Ngoc Minh (University of Lille, France).

Xêmina Phương trình vi phân
Multiple time scales for reaction-diffusion systems
Người báo cáo: GS. Tăng Quốc Bảo, Đại học Graz, Áo

Xêmina Phương trình vi phân
Multiple time scales for reaction-diffusion systems
Người báo cáo: GS. Tăng Quốc Bảo, Đại học Graz, Áo

Xemina Toán tử Monge-Ampère không đa cực trên miền hyperconvex
Hàm đa điều hòa dưới với độ đo Monge-Ampère không đa cực triệt tiêu trên một tập mở fine
Người báo cáo: Đỗ Thái Dương

30 Tháng 11 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày