HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

20 Tháng 7 2018

Xêmina Hình học tính toán
Bresenham's Line Algorithm
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Quyên

Xêmina Hình học tính toán
Thuật toán DDA (Digital Differential Analyzer)
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

20 Tháng 7 2018
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới