Thông tin tuyển dụng

Lịch sử dụng phòng hội thảo, hội trường

I. Nhà A6

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị sử dụng

Ghi chú

30/10/2020


Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h -12h

15-16/10/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


2/10/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

23/9/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

8h00-17h00

11-12/9/2020
Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

3-14/8/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


24/7/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00


26/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Viện Kỹ thuật
nhiệt đới

7h00-12h00


19/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Trung tâm Thông tin-Tư liệu

7h00-12h00

12/6/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

4/3/2020 - 14/3/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học

8h00-17h00

17/2/2020 - 28/2/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

Viện Toán học


8h00-17h00

9/1/2020

Hội trường tầng 2, 3 - A6

VNSC

7h00-12h00


30/12/2019

Hội trường tầng 2, 3 - A6

<