Thông tin tuyển dụng

Danh sách trúng tuyển viên chức kỳ xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

Danh sách trúng tuyển viên chức, xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2017

  1. Chu Thị Mai Hồng, 28/02/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
  2. Nguyễn Đình Vũ, 17/04/1995, Nghiên cứu viên, Trung tâm Đào tạo sau đại học
LAST_UPDATED2
25/06/18, Hội nghị, hội thảo:
Arithmetic and geometry of local and global fields
26/07/18, Hội nghị, hội thảo:
Một số phương pháp phân tích thống kê hiện đại và Ứng dụng
14/08/18, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ 9
10/09/18, Hội nghị, hội thảo:
The 10th Japan-Vietnam Joint Seminar on Commutative Algebra
15/09/18, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Pháp-Nhật-Việt lần thứ 6 về Lý thuyết kỳ dị
23/10/18, Hội nghị, hội thảo:
ALGEBRAIC GEOMETRY IN EAST ASIA

Công bố khoa học mới