HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 9 2016

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
t-chuẩn bức tranh biểu diễn được
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Phương trình vi phân
On the Zakharov-Rubenchik/Benney-Roskes system
Người báo cáo: Lương Thái Hưng

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Spritling algorithms for solving a class of equilibrium problem
Người báo cáo: Lê Dũng Mưu

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Xêmina Xác suất và thống kê
Ước lượng khoảng và phương pháp đánh giá ước lượng khoảng
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
t-chuẩn bức tranh biểu diễn được
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Tối ưu và điều khiển
LMI approach to finite-time stability and stabilization of singular linear discrete delay systems
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Phương trình vi phân
On the boundary value problem without initial condition for Schr\"odinger systems in cylinders
Người báo cáo: Nguyễn Thị Liên

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
On stability in parametric quadratically constrained nonconvex quadratic programs (cont.)
Người báo cáo: Trần Văn Nghị

Xêmina Xác suất và thống kê
Cơ sở lý thuyết kiểm định (tiếp theo)
Người báo cáo: Tạ Công Sơn

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Tập mờ bức tranh thô
Người báo cáo: Nguyễn xuân Thảo

Xêmina Phương trình vi phân
Survey on the regularity of solutions to elliptic equations
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Construction of unipotent Galois extensions
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Xác suất và thống kê
Định lí giới hạn trung tâm và tính chất Rayleigh mạnh
Người báo cáo: Cấn Văn Hảo

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Tập mờ bức tranh thô
Người báo cáo: Nguyễn xuân Thảo

Xêmina Phương trình vi phân
Survey on the regularity of solutions to elliptic equations (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Hình học tính toán
Incremental algorithm for computing convex hulls of finite point sets in plane
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The behavior of depth functions of cover ideals of unimodular hypergraphs
Người báo cáo: Nguyễn Thu Hằng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính ổn định của các khung và cơ sở Riesz sóng nhỏ
Người báo cáo: Phạm Thị Hiền

Xêmina Xác suất và thống kê
Kiểm định các mô hình đơn biến
Người báo cáo: Cao Tấn Bình

26 Tháng 9 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới