HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

23 Tháng 8 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử của logic mờ trực cảm
Người báo cáo: Doãn Thị Ngân

Báo cáo đặc biệt
The proof of Po'sa - Seymour Conjecture: Part 2: The Connecting Lemma
Người báo cáo: Giáo sư E. Szemeredi, (Abel Prize 2012)

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hình học tính toán
Thuật toán gia tăng ngẫu nhiên tìm tam giác phân Delaunay trong mặt phẳng
Người báo cáo: Phùng Thị Hoạt

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

23 Tháng 8 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới