HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

19 Tháng 4 2015

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Phần tử nửa đơn và phần tử luỹ đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giá trị riêng và véctơ riêng của ma trận đối xứng
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Hình học và tô-pô
The Calabi invariant and group extensions of diffeomorphisms
Người báo cáo: Hitoshi Moriyoshi (Nagoya University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem
Người báo cáo: Le Chi Ngoc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Lattice Differential systems, I
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài kết quả mới về gộp thông tin
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite-time stabilization and guaranteed cost control of linear autonomous delay systems with bounded
Người báo cáo: Vũ Ngọc Phát

Xêmina Phương trình vi phân
Some classical results on the Yamabe problem (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính (tt)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Trung tâm đào tạo
Hệ phương trình phi tuyến
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Hình học và tô-pô
On the fundamental groups of non-generic R-join-type curves
Người báo cáo: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem (Part 2)
Người báo cáo: Le Chi Ngoc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Lattice Differential systems, II
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bộ ba De Morgan trên tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Hình học tính toán
Mở rộng có tính ổn định của hàm lồi
Người báo cáo: Trần Thị Hương Trà

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính (tt)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Cấu trúc của nhóm reductive
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Các dạng ma trận đặc biệt
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Show me your network, I’ll tell you who you are
Người báo cáo: Eric Fleury. Professor at Ecole Normale Supérieure de Lyon, France

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure (tt)
Người báo cáo: Đinh Thành Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Conditions for Error Bounds of Difference Functions and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Nhóm con Borel và xuyến
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mather-Jacobian log canonical singularity of toric varieties
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Bài giảng viện
Polynomial functors in algebra and topology
Người báo cáo: L. Schwartz, Univ. Paris 13, France

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Biểu diễn và phân loại nhóm nửa đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Bài toán điều khiển đảm bảo giá trị tối ưu
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

19 Tháng 4 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày