HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

02 Tháng 10 2014

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp Newton-Krylov giải hệ phương trình phi tuyến
Người báo cáo: Nguyễn Quốc Hiếu

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The differential Galois group of schemes over a discrete valuation ring
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xê mi na Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xê mi na Xác suất và thống kê
Stable and semistable probability measures on convex cones I
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
Perturbation of frames
Người báo cáo: Hoang Thi Thoa

Xê mi na Cơ sở Toán của Tin học
Riemann-Roch theorem for graphs, after Baker and Norine (cont.)
Người báo cáo: Giáo sư Phùng Hồ Hải

Xê mi na Hình học đại số
Đối ngẫu Tannakian
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Hệ tư vấn mờ
Người báo cáo: Lê Hoàng Sơn

Xê mi na Phương trình vi phân
Tính ổn định nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xê mi na Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Xác suất và thống kê
Stable and semistable probability measures on convex cones II
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xê mi na liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Generalized B\"uchi's problem for algebraic functions and meromorphic functions
Người báo cáo: Tạ Thị Hoài An

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu phi tuyến
Người báo cáo: Bùi Ngọc Mười

Xê mi na Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
On a Parabolic-Elliptic system: solvability
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xê mi na Hình học đại số
Đối ngẫu Tannakian
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

Xê mi na Giải tích
Omega-limit sets and semi-flows
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Hệ tư vấn mờ (cont.)
Người báo cáo: Lê Hoàng Sơn

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
A general equilibrium theorem
Người báo cáo: Giáo sư Hoàng Tụy

Xê mi na Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets I
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xê mi na Phương trình vi phân
Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với hệ Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xê mi na Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets II
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xê mi na Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Bài toán Steiner
Người báo cáo: Trần Lệ Thủy

Xê mi na Xác suất và thống kê
Dynamics of monotone random maps
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xê mi na Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Harmonic, wavelet and p- analysis
On a Parabolic-Elliptic system: long-time behaviour
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xê mi na Giải tích
Noncommutative Positivstellensatz
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xê mi na Tối ưu và điều khiển
A general equilibrium theorem (continue)
Người báo cáo: Giáo sư Hoàng Tụy

Xê mi na Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets III
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xê mi na Phương trình vi phân
Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với hệ Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xê mi na Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets IV
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xê mi na Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp điểm trong và ứng dụng trong quy hoạch toàn phương
Người báo cáo: Phan Hồng Anh

Xê mi na Xác suất và thống kê
Problems of stochastic process control
Người báo cáo: Mai Thị Hoa

Xê mi na Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà My

Xê mi na Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán tam giác phân Delaunay
Người báo cáo: Phùng Thị Hoạt

Xê mi na Xác suất và thống kê
Some new results on Stochastic Differntial Equations
Người báo cáo: Ngô Hoàng Long

02 Tháng 10 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày