HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

30 Tháng 5 2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest Ordered Paths along a Sequence of Line Segments in 3D
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Tập các iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh
Người báo cáo: Hà Thị Thu Hiền

Xêmina Xác suất và thống kê
Some Linear Classifiers for High-Dimensional Data
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Huy

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Markov chains and Mixing Time (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Duy Hoàng

Xêmina Hình học tính toán
Shortest Ordered Paths along a Sequence of Adjacent Faces of a Polytope
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích
Unimodular decomposition of convex cones and Application
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Classical (and Useful) Markov chains
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Phương trình vi phân
Parabolic complex Monge-Ampère equation (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Hilbert coefficients and partial Euler-Poincaré characteristics of Koszul complexes of d-sequences
Người báo cáo: Đoàn Trung Cường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Besov Space Regularity Conditions for Weak Solutions of the Navier-Stokes Equations, II
Người báo cáo: Ngô Văn Giang

Xêmina Hình học tính toán
Straightest paths and discrete initial value problem on a sequence of convex faces in 3D
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Xác suất và thống kê
Về chương trình và giáo trình giảng dạy môn Thống kê toán học
Người báo cáo: Hồ Đăng Phúc

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Markov Chain Monte Carlo: Metropolis and Glauber Chains
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Giải tích
Parabolic complex Monge-Ampère equation
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Classical (and Useful) Markov chains (part 2)
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Phương trình vi phân
On the uniqueness of solutions for the Navier–Stokes equations
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

Xêmina Phương trình đạo hàm riêng và ứng dụng
Besov Space Regularity Conditions for Weak Solutions of the Navier-Stokes Equations, III
Người báo cáo: Ngô Văn Giang

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xemina nhóm làm việc Sắp xếp siêu phẳng
Factorization theorem for reflection arangements
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Markov Chain Monte Carlo: Metropolis and Glauber Chains (part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Giải tích
Positive solutions of an integral equation and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Introduction to Markov Chain Mixing
Người báo cáo: Nguyễn Huy Trường

Xêmina Phương trình vi phân
On the uniqueness of solutions for the Navier–Stokes equations (cont.)
Người báo cáo: Đào Quang Khải

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Funnels for finding shortest paths from the source point to all destination points on a polyhedral surface (cont.)
Người báo cáo: Đồng Văn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The Waldschmidt constant for square-free monomial ideals
Người báo cáo: GS. Adam Van Tuyl, McMaster University (Canada)

Xêmina Hình học tính toán
Approximate Shortest Gentle Paths on Terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thành Long

Xêmina Xác suất và thống kê
Principles of data reduction
Người báo cáo: Phan Thanh Hồng

Bài giảng viện
Physics and Mathematics
Người báo cáo: GS. Pierre Darriulat, Department of Astrophysics of the Vietnam National Satellite Centre, VAST

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Introduction to Markov Chain Mixing (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Huy Trường

30 Tháng 5 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
27/05/16, Bài giảng viện:
Physics and Mathematics
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới