HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

31 Tháng 10 2014

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp Newton-Krylov giải hệ phương trình phi tuyến
Người báo cáo: Nguyễn Quốc Hiếu

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The differential Galois group of schemes over a discrete valuation ring
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xêmina Xác suất và thống kê
Stable and semistable probability measures on convex cones I
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Perturbation of frames
Người báo cáo: Hoang Thi Thoa

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Riemann-Roch theorem for graphs, after Baker and Norine (cont.)
Người báo cáo: Giáo sư Phùng Hồ Hải

Xêmina Hình học đại số
Đối ngẫu Tannakian
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Chio Firing Game và Rotor Router
Người báo cáo: Lại Văn Trung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Hệ tư vấn mờ
Người báo cáo: Lê Hoàng Sơn

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương II “Nhóm”
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Tính ổn định nghiệm của các bất đẳng thức vi biến phân
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xêmina Hình học đại số
Quasi-coherent sheaves
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Xác suất và thống kê
Stable and semistable probability measures on convex cones II
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Generalized B\"uchi's problem for algebraic functions and meromorphic functions
Người báo cáo: Tạ Thị Hoài An

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp miền tin cậy cho các bài toán tối ưu phi tuyến
Người báo cáo: Bùi Ngọc Mười

Xêmina Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đại Dương

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 8 “Some Special Functions”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
On a Parabolic-Elliptic system: solvability
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
People and Parcels sharing taxis: A new transportation service model for Hanoi.
Người báo cáo: Pham Quang Dung

Xêmina Hình học đại số
Đối ngẫu Tannakian
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vương

Bài giảng viện
The weighted log canonical threshold
Người báo cáo: Phạm Hoàng Hiệp (Đại học Sư phạm Hà Nội 1)

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Cấu trúc cây và một số ứng dụng
Người báo cáo: Vũ Kim Nhung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Hệ tư vấn mờ (cont.)
Người báo cáo: Lê Hoàng Sơn

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương III “Vành, trường và vành đa thức”
Người báo cáo: Hồng Ngọc Bình

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A general equilibrium theorem
Người báo cáo: Giáo sư Hoàng Tụy

Xêmina Phương trình vi phân
Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với hệ Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xêmina Hình học Giải tích
Tangent cones and Lojasiewicz exponents I
Người báo cáo: Lê Công Trình

Xêmina Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Hình học Giải tích
Tangent cones and Lojasiewicz exponents II
Người báo cáo: Lê Công Trình

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Bài toán Steiner
Người báo cáo: Trần Lệ Thủy

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Regularity of powers of edge ideals
Người báo cáo: Trần Nam Trung

Xêmina Xác suất và thống kê
Dynamics of monotone random maps
Người báo cáo: Đoàn Thái Sơn

Xêmina Hình học đại số
Formal Schemes
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 8 “Some Special Functions”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
On a Parabolic-Elliptic system: long-time behaviour
Người báo cáo: Tran Dinh Ke

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A three-phase matheuristic for capacitated multi-commodity fixed-cost network design with design-balance constraints
Người báo cáo: Vu Duc Minh (Hanoi University of Science, VNU)

Xêmina Giải tích
Omega-limit sets and semi-flows
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương III “Vành, trường và vành đa thức”
Người báo cáo: Hồng Ngọc Bình

Xêmina Tối ưu và điều khiển
A general equilibrium theorem (continue)
Người báo cáo: Giáo sư Hoàng Tụy

Xêmina Phương trình vi phân
Bài toán đồng hóa dữ liệu đối với hệ Navier-Stokes
Người báo cáo: Cung Thế Anh

Xêmina Hình học đại số
Divisors
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Cohen-Macaulayness of saturation of the second power of edge ideals
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Phương pháp điểm trong và ứng dụng trong quy hoạch toàn phương
Người báo cáo: Phan Hồng Anh

Xêmina Xác suất và thống kê
Problems of stochastic process control
Người báo cáo: Mai Thị Hoa

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 8 “Some Special Functions”
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Discrete Model for Multi Competing Species in Multi-zone Environment
Người báo cáo: Doanh Nguyen-Ngoc

Xêmina Giải tích
Noncommutative Positivstellensatz
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Cograph: recogniation algorithm and completion algorithm
Người báo cáo: Trần Thị Hằng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương III “Vành, trường và vành đa thức” (tt)
Người báo cáo: Hồng Ngọc Bình

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets I
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Phương trình vi phân
Báo cáo Luận văn cao học

Xêmina Hình học Giải tích
A long and winding road to definable sets II
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Hình học đại số
Projective Morphisms
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà My

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Index of reducibility of parameter ideals and Cohen–Macaulay rings
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường

Xêmina Giải tích số và Tính toán khoa học
Thuật toán tam giác phân Delaunay
Người báo cáo: Phùng Thị Hoạt

Xêmina Xác suất và thống kê
Some new results on Stochastic Differntial Equations
Người báo cáo: Ngô Hoàng Long

Xêmina Trung tâm đào tạo
Chương 9 “Functions of Several Variables”
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
A Discrete Model for Multi Competing Species in Multi-zone Environment (part 2)
Người báo cáo: Nguyen Ngoc Doanh

31 Tháng 10 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/11/14, Hội nghị, hội thảo:
Autumn school: "Theoretical Computer Science"
18/12/14, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số – Hình học – Tôpô 2014

Công bố khoa học mới