HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

27 Tháng 7 2014

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Hội nghị, hội thảo
Trường hè “Toán học cho sinh viên” 2014
Hà Nội, 6-26/7/2014.

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Quan hệ mờ trực cảm
Người báo cáo: Phạm Thị Thêm

Bài giảng viện
The proof of Po'sa - Seymour Conjecture
Người báo cáo: Prof. E. Szemeredi (Abel Prize winner (2012)), Institute of Mathematics, Hungarian Academy of Sciences

Xê mi na Hình học và tô-pô
From Diophantine equations to shared values of meromorphic functions
Người báo cáo: Đỗ Thị Phương Thảo (MIT)

27 Tháng 7 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
30/07/14, Bài giảng viện:
The proof of Po'sa - Seymour Conjecture

Công bố khoa học mới