HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

25 Tháng 5 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chẩn hợp nhất yếu trên tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stabilization of large-scale system with state and control interconnections
Người báo cáo: Nguyễn Trường Thanh

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Chip Firing Game and critical group
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Splitting of local cohomology and homology conjectures
Người báo cáo: Phạm Hùng Quý

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Các thuật toán tìm bao lồi của tập hữu hạn điểm trong mặt phẳng
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Phương trình vi phân
Matlab for PDE
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số mối liên hệ giữa iđêan đơn thức và đồ thị
Người báo cáo: Đỗ Trọng Hoàng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Contiguity and linearity of graphs: optimal bounds for cographs
Người báo cáo: Christophe Crespelle

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, II
Người báo cáo: Ha Duy Hung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chẩn hợp nhất yếu trên tập mờ bức tranh, P. 2
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Chip Firing Game and critical group
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Conditions for Error Bounds of Difference Functions and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vân Hằng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The number of integer points in hyperbolic crosses and in levels sets induced by polynomials, and applications in approximatio
Người báo cáo: Prof. Đinh Dũng

Xêmina Phương trình vi phân
Matlab for PDE (cont.)
Người báo cáo: Đặng Thị Oanh

Xêmina Trung tâm đào tạo
Bài toán điều khiển đảm bảo giá trị tối ưu
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Atomic decomposition of Hardy spaces
Người báo cáo: Nguyen Thi Hong

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chẩn hợp nhất yếu trên tập mờ bức tranh, P. 3
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Stability of stochastic difference equations
Người báo cáo: K. Ratchagit

Xêmina Phương trình vi phân
Fuzzy analysis mathematics
Người báo cáo: Nguyễn Kim Sơn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Chip Firing Game and critical group (phần 4)
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Convergence Analysis of a Proximal Point Algorithm For Minimizing Differences of Functions
Người báo cáo: Nguyễn Thái An

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On the Schmidt's subspace theorem
Người báo cáo: Lê Giang

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý về sự thác triển liên tục
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Một số expander 2 biến trên trường và vành hữu hạn
Người báo cáo: Đỗ Duy Hiếu

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Pointwwise converrgence of Fourier series(C.Fefferman’s proof), I
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Chẩn hợp nhất yếu trên tập mờ bức tranh, P. 4
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xêmina Phương trình vi phân
Some new trends in study fuzzy DEs and fuzzy PDEs
Người báo cáo: Nguyễn Kim Sơn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Convergence Analysis of a Proximal Point Algorithm For Minimizing Differences of Functions (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Thái An

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý cơ bản về không gian tôpô compact
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Pointwwise converrgence of Fourier series (C.Fefferman’s proof), II
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

25 Tháng 5 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới