HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

26 Tháng 11 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số vấn đề chọn lọc cho tập mờ
Người báo cáo: Lê Thị Thanh Thùy

Xêmina Hình học đại số
Địa phương của D-Module trên đặc số p
Người báo cáo: Phạm Thanh Tâm

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Stability of Depths of Symbolic Powers of Stanley-Reisner Ideals
Người báo cáo: Trần Nam Trung

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
Stochastic algebraic differential equations
Người báo cáo: Nguyễn Thị Thế

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán của Lee và Preparata tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong đa giác đơn
Người báo cáo: Đặng Thị Ngọc Ánh

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
KAM theorem- Part I
Người báo cáo: Benoit Grebert (Université de Nantes, France)

Xêmina Trung tâm đào tạo
Lý thuyết độ đo trừu tượng II
Người báo cáo: Vũ Văn Tuấn

Xêmina Giải tích
Quasi-equilibrium problems and fixed point theorems of l.s.c. mappings
Người báo cáo: Nguyễn Xuân Tấn

Xêmina Phương trình vi phân
Turbulent or not turbulent behavior for nonlinear Schrodinger equations
Người báo cáo: Benoit Grebert

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Pham Trong et al.'s algorithm for finding locally exact shortest paths on polyhedral surfaces.
Người báo cáo: Trần Tuấn Việt

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Some Hasse principles for algebraic groups
Người báo cáo: Ngô Thị Ngoan

Xêmina Trung tâm đào tạo
Không gian tuyến tính định chuẩn, toán tử tuyến tính bị chặn
Người báo cáo: Nguyễn Thị Trà My

Xêmina Hình học đại số
Đặc trưng căn luỹ đơn của một nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
Boundedness of polynomials on [f(x) ≤ r]
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Lý Thuyết Hệ Động Lực
KAM theorem- Part II
Người báo cáo: Benoit Grebert (Université de Nantes, France)

Xêmina Hình học giải tích
Computation Lojasiewicz expoments at infinity for polynomial in two variables
Người báo cáo: Hà Huy Vui

Xêmina Phương trình vi phân
Controllability of some parabolic equations
Người báo cáo: Vũ Mạnh Tới

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A Representation of Generalized Convex Polyhedra and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Về bài toán tính hạng của cấu hình trên đồ thị
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý cơ bản của giải tích hàm
Người báo cáo: Nguyễn Nguyễn Trúc Đào

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for maximum matching and Graph-Labelled Tree of Distance Hereditary Graph
Người báo cáo: Nguyễn Việt Hà

Xêmina Hình học đại số
Hệ nghiệm
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Phương trình vi phân
The complex Monge-Ampere Equations
Người báo cáo: Phạm Hoàng Hiệp

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
A Representation of Generalized Convex Polyhedra and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Ngọc Luân

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Non-archimedean Hermite's inequality and applications
Người báo cáo: Jean Lannes, Ecole Polytechnique, France

Xêmina Trung tâm đào tạo
Độ đo Lebesgue trên không gian Euclid hữu hạn chiều I
Người báo cáo: Vũ Văn Tuấn

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for maximum matching and Graph-Labelled Tree of Distance Hereditary Graph
Người báo cáo: Nguyễn Việt Hà

Xêmina Hình học đại số
Phân tích Bruhat
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
Julia set of a polynomial and its equilibrium measure
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Hội nghị, hội thảo
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
Ha Noi, November 30 - December 4, 2015

26 Tháng 11 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
30/11/15, Hội nghị, hội thảo:
The 3rd Franco - Japanese - Vietnamese Symposium on Singularities
29/02/16, Hội nghị, hội thảo:
IMH-SEAMS School on Algebraic Geometry

Công bố khoa học mới