HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 3 2015

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Survey on Chip Firing Game, Matroid, Tutte Polynomial
Người báo cáo: Phan Thị Hà Dương

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Xêmina Giải tích
Fourier transform of positive functions and Riemann hypothesis
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Phương trình vi phân
Full waveform inversion in seismic exploration
Người báo cáo: Doan Huy Hien

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Khung chặt ellipsoid
Người báo cáo: Nguyễn Quỳnh Nga

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Triple Massey products in Galois cohomology (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Duy Tân

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số (tt)
Người báo cáo: Phùng Hồ Hải

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Estimations of the bi-Carleson operator by J.Serre’s theory of trees
Người báo cáo: Nguyễn Minh Chương

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
The Riemann-Roch theorem for graphs and rank in complete graphs
Người báo cáo: Robert Cori, Professor Emeritus, University Bordeaux

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Survey of algebraic groups and actions
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Mather-Jacobian singularities and Jet Schemes
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Abelian sandpile model and Biggs - Merino polynomial for directed graphs
Người báo cáo: Trần Thị Thu Hương

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, I
Người báo cáo: Nguyen Thi Hong

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị Tính toán Hiệu năng cao lần thứ 6
16-20/3/2015, Hà Nội

Hội nghị, hội thảo
SEAMS School on Combinatorics
Hà Nội, 9-20/3/2015

Xêmina Tối ưu và điều khiển
New stability analysis of positive singular discrete-time systems with time-varying delay
Người báo cáo: Nguyễn Hữu Sáu

Xêmina Phương trình vi phân
Some classical results on the Yamabe problem
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Mã Flow - MinCut và một số vấn đề liên quan
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Mather-Jacobian singularities and Jet Schemes (cont.)
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Thuật toán Weiszfeld và một vài bài toán tối ưu hình học (tiếp tục)
Người báo cáo: Nguyễn Đăng Sơn

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Đại số Lie liên kết với nhóm đại số
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giới thiệu về Hình học Đại số (tt)
Người báo cáo: Phong Hồ Hải

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Abelian sandpile model and Biggs - Merino polynomial for directed graphs (part 2)
Người báo cáo: Trần Thị Thu Hương

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy-Cesaro operator over p-adic field, II
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Giới thiệu nội dung Luận văn Tiến sĩ
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Phương trình vi phân
An Introduction towards application to dual control for nonlinear model predictive control
Người báo cáo: Lã Hữu Chương

28 Tháng 3 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày