HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Xê mi na chuyên ngành

21 Tháng 8 2014

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Một số lớp toán tử của logic mờ trực cảm
Người báo cáo: Doãn Thị Ngân

Báo cáo đặc biệt
The proof of Po'sa - Seymour Conjecture: Part 2: The Connecting Lemma
Người báo cáo: Giáo sư E. Szemeredi, (Abel Prize 2012)

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

Xê mi na Hình học tính toán
Thuật toán gia tăng ngẫu nhiên tìm tam giác phân Delaunay trong mặt phẳng
Người báo cáo: Phùng Thị Hoạt

Xê mi na Hệ mờ và ứng dụng
Mấy bài giảng về t-chuẩn (cont.)
Người báo cáo: Bùi Công Cường

21 Tháng 8 2014
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
10/11/14, Hội nghị, hội thảo:
Autumn school: "Theoretical Computer Science"

Công bố khoa học mới