HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

05 Tháng 5 2016

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Shortest Ordered Paths along a Sequence of Line Segments in 3D
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Tập các iđêan nguyên tố liên kết của lũy thừa iđêan cạnh
Người báo cáo: Hà Thị Thu Hiền

Xêmina Xác suất và thống kê
Some Linear Classifiers for High-Dimensional Data
Người báo cáo: Nguyễn Hoàng Huy

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Markov chains and Mixing Time (part 2)
Người báo cáo: Nguyễn Duy Hoàng

Xêmina Hình học tính toán
Shortest Ordered Paths along a Sequence of Adjacent Faces of a Polytope
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Giải tích
Unimodular decomposition of convex cones and Application
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Classical (and Useful) Markov chains
Người báo cáo: Vũ Nam Phong

Xêmina Phương trình vi phân
Parabolic complex Monge-Ampère equation (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Hoàng Sơn

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Method Adams type for solving singular IDE (cont.)
Người báo cáo: Đỗ Tiến Thành

Bài giảng viện
Physics and Mathematics
Người báo cáo: GS. Pierre Darriulat, Department of Astrophysics of the Vietnam National Satellite Centre, VAST

05 Tháng 5 2016
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày
27/05/16, Bài giảng viện:
Physics and Mathematics
26/10/16, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số - Hình học - Tô pô 2016

Công bố khoa học mới