HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

08 Tháng 10 2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, II
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Xác suất và thống kê
Phép kiểm định Kolmogorov và ứng dụng
Người báo cáo: Bùi Quảng Nam

Xêmina Giải tích
Iterated balayages and Equilibrium measures
Người báo cáo: Đặng Vũ Giang

Xêmina Hình học tính toán
Hàm s-tựa lồi (tiếp)
Người báo cáo: Trần Thị Hương Trà

Xêmina Phương trình vi phân
The Cauchy problem for evolution equations
Người báo cáo: Nguyen Huu Dung

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Nhóm đột biến và đa thức Tutte
Người báo cáo: Lê Hữu Thiên

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, III
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Xêmina Hình học đại số
Không gian thuần nhất
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Giải tích
On Obstruction against Positiveness of Scalar Curvature and Ricci Curvature
Người báo cáo: Đỗ Ngọc Diệp

Xêmina Phương trình vi phân
On the duality between H1 and BMO
Người báo cáo: Lương Đăng Kỳ

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Motivic integration and Kontsevich-Soibelman’s integral identity conjecture (cont.)
Người báo cáo: Lê Quý Thường

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Tính compact và tính liên thông của tập nghiệm bài toán tối ưu Pareto với hàm tựa lõm, của tập nghiệm của bài toán cân bằng vecto
Người báo cáo: Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hường

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Oscillatory Integrals and Carleson operators, IV
Người báo cáo: Kiều Hữu Dũng

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị khoa học các thế hệ nghiên cứu sinh
Hà Nội, 16-17/10/2015

Hội nghị, hội thảo
Hội nghị khoa học các thế hệ nghiên cứu sinh
Hà Nội, 16-17/10/2015

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Toán tử gộp trong lý thuyết tập mờ
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Phương trình vi phân
On weak*-convergence in the Hardy spaces
Người báo cáo: Lương Đăng Kỳ

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Connectedness Structure of the Solution Sets of Vector Variational Inequalities and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Sharp Maximal Function
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Một số vấn đề chọn lọc cho tập mờ
Người báo cáo: Nguyễn Doãn Hùng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Connectedness Structure of the Solution Sets of Vector Variational Inequalities and Applications
Người báo cáo: Nguyễn Đông Yên

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Maximal Singular Integrals
Người báo cáo: Nguyễn Thị Hồng

Hội nghị, hội thảo
Autumn school: Theoretical Computer Science
Ha Noi, October 19-30, 2015

08 Tháng 10 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày