HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

28 Tháng 4 2015

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure
Người báo cáo: Ngô Việt Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Phần tử nửa đơn và phần tử luỹ đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Giá trị riêng và véctơ riêng của ma trận đối xứng
Người báo cáo: Tạ Thị Huyền Trang

Xêmina Hình học và tô-pô
The Calabi invariant and group extensions of diffeomorphisms
Người báo cáo: Hitoshi Moriyoshi (Nagoya University)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem
Người báo cáo: Le Chi Ngoc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Lattice Differential systems, I
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Vài kết quả mới về gộp thông tin
Người báo cáo: Phạm Hồng Phong

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Finite-time stabilization and guaranteed cost control of linear autonomous delay systems with bounded
Người báo cáo: Vũ Ngọc Phát

Xêmina Phương trình vi phân
Some classical results on the Yamabe problem (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Trí

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính (tt)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Trung tâm đào tạo
Hệ phương trình phi tuyến
Người báo cáo: Trần Hồng Hạnh

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Hình học và tô-pô
On the fundamental groups of non-generic R-join-type curves
Người báo cáo: Mutsuo Oka (Tokyo University of Science)

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem (Part 2)
Người báo cáo: Le Chi Ngoc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Lattice Differential systems, II
Người báo cáo: Trần Đình Kế

Hội nghị, hội thảo
Hội thảo "Giải tích p- adic"
Tuần Châu, 7-10/4/2015

Xêmina Hệ mờ và ứng dụng
Bộ ba De Morgan trên tập mờ bức tranh
Người báo cáo: Roãn Thị Ngân

Xêmina Hình học tính toán
Mở rộng có tính ổn định của hàm lồi
Người báo cáo: Trần Thị Hương Trà

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Đối đạo hàm và ánh xạ nghiệm của một hệ ràng buộc tuyến tính (tt)
Người báo cáo: Dương Thị Kim Huyền

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Cấu trúc của nhóm reductive
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Các dạng ma trận đặc biệt
Người báo cáo: Trần Quang Tuệ

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, I
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Show me your network, I’ll tell you who you are
Người báo cáo: Eric Fleury. Professor at Ecole Normale Supérieure de Lyon, France

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid và các tính chất (tt)
Người báo cáo: Nguyễn Minh Tùng

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Castelnuovo-Mumford regularity and Ratliff-Rush closure (tt)
Người báo cáo: Đinh Thành Trung

Xêmina Giải tích số và tính toán khoa học
Phương pháp bắn nhiều lần tính đường đi giảm dần ngắn nhất trên mặt terrain lồi
Người báo cáo: Lê Hồng Trang

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Nhóm con Borel và xuyến
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

Xêmina Trung tâm đào tạo
Mather-Jacobian log canonical singularity of toric varieties
Người báo cáo: Nguyễn Đức Tâm

Xêmina Cơ sở Toán của Tin học
Algorithms for the Maximum Independent Set Problem (Part 2)
Người báo cáo: Lê Chí Ngọc

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Hardy estimates for a class of pseudodifferential operators, II
Người báo cáo: Hà Duy Hưng

Bài giảng viện
Polynomial functors in algebra and topology
Người báo cáo: L. Schwartz, Univ. Paris 13, France

Xêmina Lý thuyết bất biến hình học
Biểu diễn và phân loại nhóm nửa đơn
Người báo cáo: Nguyễn Chu Gia Vượng

28 Tháng 4 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày