HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

04 Tháng 6 2015

Xêmina Tối ưu và điều khiển
Novel criteria for robust finite-time stability of linear DAEs time-delay system
Người báo cáo: Nguyễn Huyền Mười

Xêmina Tính toán tổ hợp và hệ động lực rời rạc
Matroid, CFG mối quan hệ giữa matroid, cấu hình đột biến và đa thức Tutte (phần 2)
Người báo cáo: Lê Hữu Thiện

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Graver basis of codimension two matrices
Người báo cáo: M. Morales (Universite de Grenoble & ESPE , University Lyon 1, France)

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý cơ bản về không gian tôpô compact
Người báo cáo: Vũ Xuân Trường

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Pointwwise converrgence of Fourier series (C.Fefferman’s proof), III
Người báo cáo: Kieu Huu Dung

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
The alpha-invariant and Thompson's conjecture
Người báo cáo: Pham Huu Tiep (University of Arizona)

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý cơ bản về không gian tôpô liên thông
Người báo cáo: Nguyễn Thị Vinh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Frame operator decompositions
Người báo cáo: Nguyen Quynh Nga

Xêmina Trung tâm đào tạo
Một số định lý điểm bất động cơ bản
Người báo cáo: Phong Thị Thu Huyền

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
D’étachement et rassemblement d’un courant d’eau sur la bifurcation d’une rivière
Người báo cáo: Nguyễn Tường

Xêmina Trung tâm đào tạo
Biến đổi đồng luân và các nhóm cơ bản
Người báo cáo: Nguyễn Thị vinh

Xêmina Harmonic, wavelet and p- analysis
Estimation of BiCarleson operator by theory of trees (continued)
Người báo cáo: Nguyen Minh Chuong

04 Tháng 6 2015
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày