Tin tức

Bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại Trưởng phòng chuyên môn

Thực hiện việc cơ cấu công tác cán bộ lãnh đạo phòng chuyên môn khi hết nhiệm kỳ, căn cứ kết quả giới thiệu nhân sự của Phòng chuyên môn, ngày 27/8/2014 Viện trưởng Viện Toán học đã ký quyết định bổ nhiệm mới và bổ nhiệm lại Trưởng phòng hai phòng chuyên môn kể từ ngày 1/9/2014:

1. Bổ nhiệm mới:

Quyết định số 238/QĐ-VTH ngày 27/8/2014 Viện trưởng Viện Toán học bổ nhiệm  TS. Hồ Minh Toàn, đảm nhận chức vụ trưởng phòng Phòng Giải tích Toán học nhiệm kỳ 2014-2016.

2. Bổ nhiệm lại

Quyết định số 237/QĐ-VTH ngày 27/8/2014 Viện trưởng Viện Toán học bổ nhiệm  GS-TS. Nguyễn Quốc Thắng, giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Lý thuyết sô nhiệm kỳ 2014-2016.

LAST_UPDATED2