Tin tức

Họp toàn Viện ngày 8/8/2014

vien-toanLãnh đạo Viện kính mời tất cả cán bộ trong Viện (kể cả hợp đồng) đến dự cuộc họp toàn Viện

Nội dung:
  • Thông qua Quy chế chi tiêu Nội bộ sửa đổi (Bản Quy chế chi tiêu nội bộ sửa đổi cùng với phụ lục đặt tại trang tài liệu nội bộ (http://math.ac.vn/vi/tien-ich/vb-menu.html) của Viện Toán học)
  • Bầu Ban thanh tra Nhân dân (do hết nhiệm kỳ).
Thời gian: 9h sáng thứ Sáu, ngày 8/8/2014
Địa điểm: Phòng 301, Viện Toán học
Đề nghị các Trưởng phòng đôn đốc cán bộ phòng mình đi họp đúng giờ và đầy đủ.
LAST_UPDATED2

Công bố khoa học mới