Tin tức

Thông báo Về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư  được ban hành kèm theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;
Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học cũng như tình hình thực tế, Viện Toán học thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2019 như sau:

Chức danh: Phó giáo sư

Chuyên ngành: Toán học

Số lượng: 03

Thông tin chi tiết xem tại đây

LAST_UPDATED2