HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Tháng 7 2017

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
On repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite commutative chain rings and their applications
Người báo cáo: Đinh Q. Hải (Kent State University)

Xêmina Hình học và Tô-pô
Immersions and embeddings of small covers and quasitoric manifolds
Người báo cáo: Djordje Baralic (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts)

Xêmina Hình học tính toán
A new approach for computing shortest gentle paths on terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Xêmina Hình học tính toán
A new approach for computing shortest gentle paths on terrains
Người báo cáo: Nguyễn Thị Lê

Tháng 7 2017
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày