HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

01 Tháng 6 2023

Xêmina Hình học giải tích
Some selected problems in quantum information
Người báo cáo: Hồ Minh Toàn

Bảo vệ luận án Tiến sĩ
Thông báo bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Phòng cho NCS Nguyễn Thị Lê
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lê

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
Trường hè Dự bị Thạc sĩ năm 2023
Hà Nội, 11-18/6/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

Hội nghị, hội thảo
International School “High Dimensional Probability and applications”
Hanoi, 19/06/2023-23/06/2023

01 Tháng 6 2023
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng
Weekly View
Xem lịch theo tuần
Daily View
Xem lịch theo ngày

Công bố khoa học mới