Tháng 4 2020

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Projections of varieties and partial elimination ideals. I
Báo cáo viên: Nguyễn Đăng Hợp

Tháng 4 2020
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng