Tháng 6 2019

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Nevanlinna theory through the Brownian motion
Báo cáo viên: Min Ru (University of Houston)

Xêmina liên phòng Đại số và Lý thuyết số
Elementary properties of higher secant varieties and problems
Báo cáo viên: Sijong Kwak (Korea Advanced Institute of Science and Technology-KAIST)

Tháng 6 2019
Flat View
Xem lịch theo năm
Lịch theo tháng
Xem lịch theo tháng