HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On cylindrical smooth rational Verra fourfolds.
Người báo cáo: Hoàng Lê Trường (Viện Toán học)

Thời gian: 09h00, thứ năm, ngày 29/09/2022.

Hình thức: Offline, địa điểm: Phòng 302, nhà A5.

Tóm tắt: We construct new families of smooth Verra fourfolds which contain open cylinders, that is, Zariski open subsets of the form $Z×Bbb A^1$, where $Z$ is a quasiprojective variety. In particular, there exists two families of cylindrical smooth rational Verra fourfolds.

Trở lại

10/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới