HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân
Hòa Bình, 23-26/9/2022

Thời gian: 23-26/9/2022

Địa điểm: Cao Phong, Hòa Bình

Mục đích: Tìm hiểu về các kết quả nghiên cứu mới nhất về đối đồng điều de Rham của mô đun vi phân trên các đa tạp đại số, đặc biệt là các định lý so sánh giữa đối đồng điều đại số và đối đồng điều giải tích p -adic.

Trưởng Ban tổ chức: GS.TSKH Phùng Hồ Hải

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới