HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Introduction to Malliavin calculus
Người báo cáo: Đỗ Minh Thắng (Viện Toán học)
Thời gian: 14h Thứ 5, ngày 22/09/2022
Link online Zoom: 845 8621 8812
Passcode: 692956
Tóm tắt: Báo cáo nhằm giới thiệu về các khái niệm và tính chất cơ bản của Giải tích Malliavin như: không gian Hilbert đẳng cự, phân tích Wiener, tích phân ngẫu nhiên nhiều chiều, toán tử đạo hàm Malliavin, công thức Clark-Ocone. Chúng tôi sẽ trình bày một số ứng dụng trong nghiên cứu hàm mật độ của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới