HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Bù bất định phi tuyến và tuyến tính hóa chính xác thông minh trong điều khiển bám
Người báo cáo: GS. TS. Nguyễn Doãn Phước (Đại học Bách Khoa Hà Nội)

Thời gian: Sáng thứ Năm ngày 5/5/2022, bắt đầu từ 9:00

Địa điểm: Phòng 611 (612), nhà A6, Viện Toán học

Link tham dự online: https://meet.google.com/kfk-jzay-pty?pli=1&authuser=1

Tóm tắt: Trong báo cáo này chúng tôi nói về phương pháp bù bất định phi tuyến và tuyến tính hóa chính xác thông minh trong các bài toán điều khiển bám.

Trở lại

Công bố khoa học mới