HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số vấn đề của lý thuyết Nevanlinna và ứng dụng trong phương trình vi phân
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Phương

Thời gian: 9h30 - 11h00, ngày 9/3/2022.

Nội dung: Báo cáo tổng quan về luận án TS.

Online: https://meet.google.com/esi-huxm-xqg

Trở lại

06/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới