HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Pieri rules in Schubert Calculus
Người báo cáo: Trần Hà Sơn

Thời gian: 14h00 - 14h45, thứ 3, 04/1/2022

Hình thức: online, link: https://meet.google.com/pbe-gxiz-wpu

Trở lại

Công bố khoa học mới