HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hilbert coefficients of socle ideals and sequentially Cohen-Macaulay rings
Báo cáo viên: Hoàng Ngọc Yến

Thời gian: 15:00 - 16:00, October 5, 2021

Tham gia bằng Google Meet: meet.google.com/oqm-weaf-cos

Trở lại

Công bố khoa học mới