HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Đồng cấu Frobenius và lọc Hodge (bài toán địa phương)
Báo cáo viên: Nguyễn Khánh Hưng
Thời gian: 15:00, thứ tư, 7/07/2021
Địa điểm: Phòng 302, nhà A5, Viện Toán học, VAST
Nội dung: Bài nói sẽ xoay quanh tự đồng cấu Frobenius của một lược đồtrên vành Witt của một trường hoàn hảo đặc số p. Cụ thể, chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ của nó với lọc Hodge của đối đồng điềucrystalline. Các ứng dụng là định lý của Mazur (đồng cấu Frobenius xác định lọc Hodge trên đối đồng điều de Rham của X) và giả thuyết của Katz. Tuy nhiên, bài nói trình bày kết quả địa phương, các kết quả toàn cục là các hệ quả "formal" của nó.

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới