HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 9h, Thứ 3 ngày 2/2/2021

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5 và

Google Meet: https://meet.google.com/rac-kfpd-pxk

Hình thức: online và offline

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới