HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Grinberg-Kazhdan theorem
Báo cáo viên: Phùng Hồ Hải

Thời gian: 9h, Thứ 3 ngày 2/2/2021

Địa điểm: Phòng 301, Nhà A5 và

Google Meet: https://meet.google.com/rac-kfpd-pxk

Hình thức: online và offline

Trở lại