HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

On the constraint qualification conditions in optimality conditions of programming problems
Báo cáo viên: Bùi Trọng Kiên

Thời gian: 9h, Thứ 3, ngày 2/2/2021

Địa điểm: Phòng 507, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this seminar we talk about the role of  constraint qualification conditions in optimal conditions of KKT type of programming problems. We also talk about some open problems in this field.

Trở lại