HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Importing data for MIP models by interface programming
Báo cáo viên: Lê Xuân Thanh
Thời gian: 14h-16h, ngày 29 tháng 10 năm 2020
Địa điểm: Phòng 606 Nhà A6
Tóm tắt: Báo cáo hướng dẫn quy trình sử dụng Visual Basic .NET để nhập và lưu trữ dữ liệu cho các bài toán quy hoạch nguyên, thông qua ví dụ thực hành với bài toán người đưa hàng.

Trở lại

Công bố khoa học mới