HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Étale fundamental group (I)
Báo cáo viên: Võ Quốc Bảo

Thời gian: 8h30, Thứ 3, ngày 27/10/2020

Địa điểm: Phòng 612, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: Mục tiêu của bài nói là tìm hiểu khái niệm nhóm cơ bản étale. Bài (I) được dành để trình bày phạm trù Galois C và trình bày định lý: Mọi phạm trù Galois C đều tương đương phạm trù với phạm trù pi-finitesets, trong đó pi là nhóm hầu hữu hạn.

Trở lại

Công bố khoa học mới