HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Hội thảo “Sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Toán học 2020”
Viện Toán học, 24-25/9/2020

2020 Standee

Địa điểm, Thời gian: Phòng 508, tầng 5, nhà A6, Toán học, 24-25/9/2020

Hình thức tổ chức: Trực tiếp

Cơ quan tổ chức: Viện Toán học

Lý do-mục đích: Hội thảo nhằm mục đích tạo điều kiện cho các sinh viên tiềm năng trình bày và trao đổi các vấn đề nghiên cứu toán học đã được đọc, hiểu trong thời gian làm việc tại Viện Toán học.

Chương trình hội thảo xem tại đây

Trở lại

31/10/22, Hội nghị, hội thảo:
International school on algebraic geometry and algebraic groups
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới