HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

The density of images of unit Jacobian determinant polynomial maps of $\Z^n$
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Châu (Viện Toán học)

Thời gian: 9h00, Thứ 5, Ngày 02/7/2020

Địa điểm: Phòng 507-508 nhà A6.

Tóm Tắt: Motivated by the Jacobian problem we establish the estimate $$# { zin F(Z^n): max_{k=1,dots,n}vert z_kvert leq B}=O(B^{n-1}),; text{ as }Brightarrow +infty,$$ for possible non-invertible maps $F=(F_1,dots,F_n)in Z[X_1,dots,X_n]^n$ with $det DFequiv 1,$ where the implied constant depends on $F$.

Trở lại

Công bố khoa học mới