HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

A variation of Sobolev’s Inequality
Báo cáo viên: Đào Quang Khải

Thời gian: 9h30, Thứ 3, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Địa điểm: Phòng 302, Nhà A5, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we present the Mixed norm Lebesgue spaces and generalize the Sobolev’s Inequality on these spaces.

Trở lại

Công bố khoa học mới