HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Convergence of the FEM for an optimal control problem governed by semilinear elliptic equation with mixed pointwise constraints
Báo cáo viên: Nguyễn Hải Sơn

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 17/10/2019

Địa điểm: Phòng 613, Nhà A6, Viện Toán học

Tóm tắt: In this talk, we present the convergence of the fi nite element method for a class of optimal control problems governed by semilinear elliptic equation with mixed pointwise constraints

Trở lại

Công bố khoa học mới