HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Feynman rule of Gromov-Witten theory
Báo cáo viên: Chang Huai-Lang (Hong Kong University of Science and Technology)

Thời gian: 9h, Thứ 5, ngày 10/10/2019
Địa điểm: Phòng 611, tầng 6 Nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: For compact Calabi Yau threefold, BCOV (1993) predicted Feynman rule that determine higher genus Gromov-Witten invariants. Recently the conjecture is proved by the discovery of mixed spin p (msp) fields, using large N method. A consequence is that Fg is analytic. I shall introduce the setup and ideas.

Trở lại

09/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới