HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Deletion-Addition theorems for free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 3/10/2019
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We present Deletion and Addition theorems for the class of free arrangements.

Trở lại

Công bố khoa học mới