HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Deletion-Addition theorems for free arangements (part 2)
Báo cáo viên: Nguyễn Việt Dũng

Thời gian: 14h, Thứ 5, ngày 3/10/2019
Địa điểm: Phòng 611, Nhà A6, Viện Toán học
Tóm tắt: We present Deletion and Addition theorems for the class of free arrangements.

Trở lại

08/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới