HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Một số kết quả mới về tính hữu hiệu chính thường cho một lớp bài toán tối ưu véctơ
Báo cáo viên: Nguyễn Thị Thu Hương

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 2/10/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt:This paper presents two new theorems on Geoffrion's properly efficient solutions and a series of illustrative examples for linear fractional vector optimization problems with unbounded constraint sets. Provided that all components of objective function are properly fractional, the first theorem gives sufficient conditions for the efficient solution set to coincide with Geoffrion's properly efficient solution set. Admitting that the objective function can have  some affine components, in the second theorem we give sufficient conditions for an efficient solution to be a Geoffrion's properly efficient solution. The recession cone of the constraint set, the derivatives of the scalar objective functions, but no tangent cone to the constraint set at the efficient point, are used in the second theorem.

Trở lại

05/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Winter School on Mathematical Models and Dynamical Systems
16/12/22, Bài giảng viện:
Arational blowdown surgery on 4-manifolds
19/12/22, Hội nghị, hội thảo:
Một số vấn đề trong hình học và tô pô
08/08/23, Hội nghị, hội thảo:
Đại hội Toán học Việt Nam lần thứ X

Công bố khoa học mới