HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Singularities of plurisubharmonic functions in complex analysis and geometry
Báo cáo viên: Phạm Hoàng Hiệp

Thời gian: 9h00, Thứ 4, 18/9/2019
Địa điểm: Phòng 611-612, nhà A6, Viện Toán học.
Tóm tắt: In this talk, we will present recent results on singularities of plurisubharmonic functions and some related topics, such as intersection theory, multiplier ideal sheaves.

Trở lại

Công bố khoa học mới