HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Trò chơi hai người dạng ma trận
Báo cáo: GS Nguyễn Đông Yên

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 18/9/2019
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Chúng tôi trình bày một số khái niệm và kết quả cơ bản về trò chơi hai người dạng ma trận có trong Chương 1 của cuốn sách "Game Theory. An Introduction" (xuất bản lần thứ 2) của E. N. Barron. Chúng tôi cũng đưa ra một vài vấn đề có thể tiếp tục khảo sát đối với mô hình trò chơi cổ điển này.

Trở lại