HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Self-avoiding walk, spin systems, and renormalization
Báo cáo viên: Professor Gordon Slade (University of British Columbia)

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 22 tháng 3 năm 2019

Địa điểm: Hội trường tầng 2, Nhà A6, Viện Toán học, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Tóm tắt: The subject of critical phenomena in statistical mechanics is a rich source of interesting and difficult mathematical problems that touch on combinatorics, probability, and mathematical physics. Self-avoiding walks and lattice spin systems provide fundamental examples. This talk will address recent progress in computing critical exponents for these models, using a rigorous version of Wilson's renormalisation group method.

Trở lại

19/04/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 17
27/05/19, Hội nghị, hội thảo:
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
02/06/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop "Tôpô và Hình học"
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới