HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Thuật toán Digital Differential Analyzer và thuật toán Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính
Báo cáo viên: Phong Thị Thu Huyền

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 23/1/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học
Tóm tắt: Trình bày lại thuật toán DDA và Bresenham vẽ đoạn thẳng trong đồ họa máy tính, giới thiệu về OpenGL và thực thi hai thuật toán trên OpenGL.

Trở lại