HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Quantum Computing and Cryptography
Người trình bày: Professor Neal Koblitz (University of Washington, Seattle, USA)

Thời gian: 9h30, Thứ 6, ngày 21 tháng 12 năm 2018
Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà A6, 18B Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Tóm tắt: I will first describe Shor's algorithm, which a large-scale quantum computer, if one is ever built, could use to break RSA cryptography by factoring the RSA modulus N=pq. Then I will discuss general questions of the impact of quantum computing and the likelihood that it will be practical in the foreseeable future.

Trở lại

18/04/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 17
27/05/19, Hội nghị, hội thảo:
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
02/06/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop "Tôpô và Hình học"
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới