HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

Khái niệm nghiệm hữu hiệu chính thường theo Borwein
Báo cáo viên: Nguyễn Ngọc Luân

Thời gian: 9h00, Thứ 4 ngày 19/12/2018
Địa điểm: Phòng 302 Nhà A5, Viện Toán học

Trở lại

Công bố khoa học mới