HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN

INTERNATIONAL AUTUMN SCHOOL AND WORKSHOP ON MATHEMATICAL MODELS AND APPLICATIONS TO TRANSPORTATION PROBLEMS
Hanoi, 29.11.2018-08.12.2018

INTERNATIONAL AUTUMN SCHOOL AND WORKSHOP ON

MATHEMATICAL MODELS AND APPLICATIONS TO TRANSPORTATION PROBLEMS

Sponsor

 • Institute of Mathematics, Hanoi


Organizing Institutions

 • Institute of Mathematics, Hanoi
 • ORLab - University of Enginneering and Technology, Hanoi

Invited guests and lecturers

 • Do Duc Dong (University of Enginneering and Technology, Vietnam)
 • Ha Minh Hoang (University of Enginneering and Technology, Vietnam)
 • Sigrid Knust (University of Osnabrueck, Germany)
 • Le Chi Ngoc (Hanoi University of Science and Technology, Vietnam)
 • Phan Nguyen Ky Phuc (International University, Ho Chi Minh City, Vietnam)
 • Louis-Martin Rousseau (Polytechnique Montreal, Canada)
 • Mai Anh Tien (Singapore-MIT Alliance for Research and Technology, Singapore)
 • Nguyen Trung Thanh (Hai Phong Univesity, Vietnam)
 • Nguyen Trang (SIFT Analysis, Singapore)
 • Bui Quoc Trung (Techcombank, Hanoi, Vietnam)
 • Le Hai Yen (Institute of Mathematics, Hanoi, Vietnam)

Registration deadline: November 18, 2018

No registration fee

Contact
Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tel.: +84 986815729 (Le Xuan Thanh)

TENTATIVE PROGRAM

AUTUMN SCHOOL

29-30.11.2018, 03-04.12.2018, 08.12.2018


29.11.2018:

09h00 – 10h30: Le Hai Yen: Introduction to linear programming
10h30 – 11h00: Coffee break
11h00 – 12h00: Le Hai Yen: Introduction to linear programming (continue)
12h00 – 14h00: Lunch
14h00 – 15h30: Ha Minh Hoang: Introduction to integer programming
15h30 – 16h00: Coffee break
16h00 – 17h00: Ha Minh Hoang: Introduction to integer programming (continue)

30.11.2018:

09h00 – 10h30: Le Xuan Thanh: Introduction to ZIMPL and SCIP
10h30 – 11h00: Coffee break
11h00 – 12h00: Le Xuan Thanh: Introduction to ZIMPL and SCIP (continue)
12h00 – 14h00: Lunch
14h00 – 15h30: Le Chi Ngoc: Introduction to graph theory and network theory
15h30 – 16h00: Coffee break
16h00 – 17h00: Le Chi Ngoc: Introduction to graph theory and network theory (continue)

03.12.2018:

09h00 – 10h30: Sigrid Knust: Introduction to scheduling I
10h30 – 11h00: Coffee break
11h00 – 12h00: Sigrid Knust: Introduction to scheduling I (continue)
12h00 – 14h00: Lunch
14h00 – 15h30: Mai Anh Tien: Introduction to stochastic programming
15h30 – 16h00: Coffee break
16h00 – 17h00: Mai Anh Tien: Introduction to stochastic programming (continue)

04.12.2018:

09h00 – 10h30: Sigrid Knust: Introduction to scheduling II
10h30 – 11h00: Coffee break
11h00 – 12h00: Sigrid Knust: Introduction to scheduling II (continue)
12h00 – 14h00: Lunch
14h00 – 15h30: Le Xuan Thanh: Exercises on scheduling problems
15h30 – 16h00: Coffee break
16h00 – 17h00: Le Xuan Thanh: Exercises on scheduling problems (continue)

08.12.2018:

09h00 – 10h30: Sigrid Knust: Introduction to scheduling III
10h30 – 11h00: Coffee break
11h00 – 12h00: Sigrid Knust: Introduction to scheduling III (continue)

WORKSHOP (To be announced)

Trở lại

18/04/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội thảo TỐI ƯU VÀ TÍNH TOÁN KHOA HỌC lần thứ 17
27/05/19, Hội nghị, hội thảo:
Quantum Topology and Hyperbolic Geometry
02/06/19, Hội nghị, hội thảo:
Workshop "Tôpô và Hình học"
04/12/19, Hội nghị, hội thảo:
Hội nghị Đại số-Lý thuyết số-Hình học và Tô pô 2019

Công bố khoa học mới